UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 234|回复: 1

2018天猫双11,大家抢到多少红包了呢?

[复制链接]
发表于 2018-11-5 01:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018天猫双11,大家抢到多少红包了呢?
: }& U) p* z& m& v7 _3 R( D+ g2 E/ S
有很多朋友表示自己领到的红包太少了,双11的红包都在哪呢?
3 Y" m1 R; s3 p4 \
) H( j& u& H1 w9 i, b  w: t9 ]为什么我都没有抢到,要怎么抢呢?+ Y" e- R) X9 H* a2 _0 S
1 p+ R2 h/ g. j+ ~$ u  ~
2018双十一活动时间怎么安排的?1 a. t+ T  Y1 ]2 f4 X
9 |. [( Z- E$ u5 _- I
为什么我没有红包入口?
; X+ Z2 l) G; ]& o' [4 ^. e. ^/ J  h, L9 |
双11红包怎么抢更多福利呢?+ I2 |! I8 i; Z4 F. x$ J( L8 a

- y$ S  r0 ~. q2 D- o小编来给大家总结一下2018年淘宝天猫双11红包的最终攻略:
: r* m, [6 T* @, v( N; Y& P
6 ]! a$ W4 u" n+ T/ |% `" W  X
5 _7 V# o  U) m/ |3 C8 O- {# Q/ D1 C6 X- S
1.现金红包
% e' W4 y  y4 H+ R  a. E9 U4 Z7 b- ~! \, [  [& \, \
网罗全球爆款好货,瓜分上亿红包奖池!2018双11预热开始啦!
8 M$ m! `; r7 \# C8 `0 r5 D4 |3 Z! m5 J# P, N
5 W" K8 s# h/ D8 P

1 S' h- M" ?2 V, n3 j8 Z
: X8 L: n; p2 w6 o% z4 [: h# |- L. x6 P4 Y7 u' G& M! d4 {) x4 \

- t5 C; x, d! t8 B2 p
/ M6 g% U4 p  a. R3 ~( {( ?8 O双11超级红包+主会场入口:
7 ^, A7 H$ w4 C: F: ?' F7 _3 F- Z: q, Y) F7 W
http://t.cn/EzQRfRK
( e2 Q5 t3 S1 i' r0 T" s! e$ O% r( K9 n" e! ^" F4 z4 N
8 \+ @5 y& t& Y$ V! v) j+ ]
口令入口:, s- k0 K0 a. }6 S1 L$ H: A/ }
( d$ w. w) u4 d  w, W5 y' e% m
复制这条信息,€2KSubhZNAWw€ ,打开【手机淘宝】即可查看
+ ?3 _: f6 e! }6 ^; C' f7 s7 N, i% \3 N
打开手机或天猫app即可领取超级红包,最高1111元等你哦~
( S' Z  H( x3 y4 ?9 [8 L5 @
3 l) P! Y* |3 q3 O
+ E& ~; c0 r5 H8 S# E0 E9 [1 G2 _7 o3 {; t  H6 ~3 X- e
2.福利红包
8 I& X# B, m8 w" o+ T7 @  g7 ?
9 L, n* ]! p8 ~! c1 [# u+ y. U
- }) k# U8 U  m! u0 K4 J( E; s0 [& c9 ^; c( h: B

1 k  a2 E8 C  Z* V% ^& S! P( `, D
+ p5 T3 E% {; g" l  R4 _- \% s# I) o
% W% j/ A  Y( G
% \6 k3 f: Y4 v/ b粉丝专属现金红包
: u0 ~2 |) g( D# ~6 q" G) o: F- S3 X* f8 b7 o
http://t.cn/EzkXbtc# K7 k' F) P! l* l. W1 K

7 T* T" u* `/ {; \* E  f0 h6 A
' O; b: \6 `: \" T4 \8 _口令:2 {$ F' d7 o+ }5 Q6 P3 |4 Z

7 k, M% U- I3 s' \4 Y  z! r2 M( z复制这条信息,$5JF9bh9onmF$ ,打开【手机淘宝】即可查看 ,领取专属红包( _$ H7 }, ~' v* d6 C
( R. N, A3 q; x% r4 p

& r6 B2 b: O# f3 n. N6 D9 }
8 I% v4 `. G6 Z4 r( X4 A3.心愿单: s/ C) k; |* D+ w4 [) D7 m
& [% R. O2 Z+ T- E) [+ }2 q7 M2 s
" q6 A) g* i  g( a  m0 e3 ~
9 i2 x- ?$ M$ n4 S# h
% B6 p7 t# M( W& [; k; D# I

. H! N& Q$ }7 F4 t4 m& B
. w7 S% j! D. o: Y' |, M2 `" ^9 A% l9 o( w5 \# z' M! u4 c
快来帮我助力心愿单,双11当天抽10人赢免单哦!6 t2 s; k# g! n+ S$ ~

! u6 X; C) v* xhttp://t.cn/EwpT8c7
0 G: b/ u: p$ W/ b) Q! \+ w
$ o. c( J1 D3 V$ P, K  E( }/ h1 o( c* m6 J  d
口令:
3 V0 n3 u: E/ m  F& D
2 @7 o+ ]* d( y复制这条信息,¥tRqnbiCEAGJ¥,打开【手机淘宝】即可查看
: P# H5 w1 M. N& w+ ?# h, S  ~! W8 y" O! H
$ v( n) ~. C' ?$ }- Z% A/ [
6 h' b+ s; [" Y! H( G* a
4.天猫超市神券
+ j: n  w& M1 @' H
5 z$ k  y$ c0 ~, X. @7 C- p& X# x1 S' {1 i% H5 Z4 @
4 g. Q  Z3 {" a  o2 T2 }

, I' F& G+ c' W( s/ ^9 @) a
, U; }7 R! g% A2 b" S4 j
$ y- B' k( w, g  B9 B) u9 C# U
7 }0 x- r, N; d2 m: s0 j神券好礼抢不停,天猫超市提前嗨!4 G7 f/ d& l) x) n

% h6 A' A4 o- Z2 D7 y' Whttp://t.cn/EwpTUkL8 r4 Y  }: ]# y9 e$ d' E. j

9 D" t( [5 r' S. X- g1 }1 e5 ~- u- e6 w
口令:; v! P7 |& }7 C+ W9 e

# {9 p& H, ^! }# a- E复制这条信息,¥AxombiCMH2S¥ ,打开【手机淘宝】即可查看
' r: M/ W4 g! N; l! ^3 S- k$ N! X" b& {# K; L5 @6 r, C: f; G' q1 H& m

  B" W6 z8 ~, e3 Y4 _' U& [! Z
2 E  p: i1 v! K0 Q6 n; @5. 天猫服饰优惠券
) W% n. @4 L9 u4 y/ h( o9 }
+ C( ^/ k3 w7 P$ `/ F* C
. I3 h+ h1 q# M) f8 f- H4 Q# f  M' c3 H4 A
; Y9 H/ `" K- ]1 k- g

+ E: P0 X: ^( ~5 l4 b" ?9 L. L# M+ ^. P$ v
! j( L* |2 {& ?! B
天猫服饰专场,惊喜大牌不止5折!
* g) b, @7 s. Q3 s  Y' d: x
  r* n7 l7 r# Q. [http://t.cn/EwpTyAu
' X" f, M% M6 [4 d( O& z$ s4 A( V3 g' ?9 H8 P
4 h' B5 ~1 B8 o& `
口令:
6 C; Q( g0 P8 t& A) c7 R  s
8 n5 ^' c# g3 I& g+ Q) k6 G复制这条信息,¥zSa1biCMf4t¥ ,打开【手机淘宝】即可查看
+ c4 `7 o8 x; L( R; ^" B. R
. J3 A# V) o7 A. z
- ?- ]8 h( m! d- A; S! I8 J' U& R4 I
6. 聚划算专场优惠券:
' e# M( {! X& w9 K
: r8 p/ V: @/ `" l! K5 Z; ]& `4 J7 u8 @1 _
! B! I& T6 U  ^
" c& Y9 b/ p" z( ~2 B
4 A3 B! U0 K4 h# c6 u
" y: r5 p, t# _0 @0 S& Q7 ^; R

- P5 w5 i+ ]  R( W# l/ R1 ]欢聚双11,聚划算专场付定金最高减400
8 z6 G  v4 t* I+ I
7 D) v: p* ?( S6 t: O& _: @1 phttp://t.cn/EwpT2XI
& @1 N  V% W' Z
5 ^$ [; ?- n7 k6 E" l0 L/ j  |
0 U% w. I0 B) o: o/ {, H( D$ _# t8 g口令:$ I* Q, z4 h8 P" D
) }! v# ^! A" d" w7 C5 y3 f8 ~8 o
复制这条信息,¥PyHebiCMuVC¥ ,打开【手机淘宝】即可查看
/ G+ a- f  y6 n3 L/ s8 T* K! R. m
# |5 O# w) \, |# d" z2 ]7 G1 }! g2 t9 b5 x

2 W# c/ D8 J; a8 f7. 潮流家电优惠券专场:
2 i4 g8 T6 d: S/ V% ^* `# I$ C
2 o- c2 r; _( W' z7 }! a$ ~! m, C- M# ^
2 ~, ]" J( F+ f0 E" S3 D$ M- _

; N$ x. V' f2 p. b
. I1 w; U% S- U2 U- W; o4 c
  U. ^: D: V% o# T' m1 h* a. ]
% p- H" i! y' y0 y5 W潮流家电,大牌直降千元!5 H% X  F$ z( r1 E$ B. h
& O. ?# q/ ?( ]
http://t.cn/EwpYd85
4 Z  O8 C" s1 |4 i1 K" q3 I3 ^( P- w0 g; W% H! g& c) T- r- `/ x1 R# q) R

% p/ l- }( ~! T口令:
1 x9 K1 M9 [& l5 h" X: h6 q* x7 z4 o% A! U5 y! t
复制这条信息,¥91DtbiCMJel¥ ,打开【手机淘宝】即可查看" |. k2 W0 w7 W: ?5 j+ h
# E9 u/ d# N6 A; Y+ W+ B

2 m  ]8 m# F6 S% S, @
/ U2 z8 i# }" f0 X- }) ]4 O& E8. 超级爆款优惠券+ N) J- Z/ D% o( V, i: [* e1 Q

  o) ]8 D0 j0 d' n( {, W
6 q& K6 O3 f( B9 U  z& l" U8 b: O* p9 Z# a

0 O7 E4 q: n& p' c( u5 G+ K9 Z7 V& S  H' ]
  R9 w$ y& c3 y# [& z
3 w4 \5 x4 k7 P0 Z2 x( b6 F' u1 `* [
双11超级爆款,千款大牌好货,一省到底; V6 \5 \) u+ T5 ^, f) L- m: L

( Q7 l/ T. K& V$ f0 ~http://t.cn/Ewp9Sxs/ g; B7 _5 a2 a7 z9 Z: U

- b. [( k+ n! a# q, U/ y% Y) R6 d+ Q7 R  l% c" ^
口令:
% E0 w( [& N9 s" }- S* c! [" G$ E, K- {. s- Y1 z* g. ?6 ^" H& f
复制这条信息,¥X9lAbiCnnzl¥ ,打开【手机淘宝】即可查看
3 i1 D" ~& g, W4 S6 ]2 Q% q' X- _( H* k6 A/ m( ~( b2 V

4 C- `* |) o: `5 ?/ ~' l* {% w* w3 y3 N6 G, w% C  Q" {9 `4 w& z8 {
9. 双11预售实时热销榜9 i( [* m% @) C+ i: i( W5 h

  E7 m0 c0 y1 u% B. P/ C$ _- h5 l+ e0 M: t- R& C
: o. V8 z+ i; J4 M5 |; V! \6 w0 |  ?- F
( `9 w' v4 K3 B4 y
, z1 o8 S6 ?5 U6 Y) z' c$ f0 W
& u" x; r/ r4 Q5 b
+ V  {- c# _5 a" z. r# P' c
双11预售实时热销榜8 G% A9 r. j$ y* s% J
  j2 e8 ~4 \1 P3 O% C$ @! y+ c3 x* B# k
http://t.cn/Ewp9iox& t1 ]7 ?: B! U) C4 t3 x2 q6 N

. n3 [# A0 N0 m* R# }/ X) R0 {4 _2 d3 T& L
口令:
) n, B% b- M% o4 [, k9 I, D" ]2 [, {6 g
复制这条信息,¥sZfCbiCnEmS¥ ,打开【手机淘宝】即可查看  m- T) _+ y! v, M5 R' Q
7 r0 [. f  j! w7 O
! }2 h! N& z) c& ^  y) h
! p: B1 [4 B! e
10. 大额优惠券榜4 {4 {/ Y% \2 o/ f7 c& M
1 c  \5 J* ^  h" D' S( B

* r$ t- f% e, ~) W0 d; d3 B# W
, ~* V6 |# ~' P/ S1 E
0 A) Z4 N( Z  j7 Q  r

6 J+ }. {7 z% A. [9 j9 H( y5 x3 P' J
双11预售实时热销榜
& Z$ |0 t- l: u& C, g' R% Z6 o1 b& p
/ @' m* {  e4 e/ S0 n2 X1 m: Fhttp://t.cn/Ewp9IHp
6 P9 J7 W  a5 I: `' h4 g# j; W# u& r) |$ g: W; a& v$ l  o$ Y

7 k! A0 ]8 k+ S口令:
  v/ U% b4 K2 L# W7 ^1 }7 h
( |6 k4 G9 A1 U7 O3 r- r4 R. L9 P复制这条信息,¥uXEKbiCnJqs¥ ,打开【手机淘宝】即可查看* S; E0 l; ?1 V

% s$ |: ]8 |) ?  ~) k4 U2 V! u9 d4 ]
4 V0 D9 _; e, O$ w8 B
11. 双11预售品牌尖货榜
8 Q" u0 L2 a% M3 _/ M# H/ X
6 P* B; R5 L% r) w1 D$ G
6 b# u) J& l* W1 n0 q5 f2 V& H: O, W+ I% }% d6 J
# J* W) V& r) L; Z. X+ u6 _
. F1 C: K! O0 z5 a% U

9 r' Y0 ~% @+ L, w; z% J6 A+ |+ B* H7 ]' _5 r3 u
双11预售品牌尖货榜" y2 H6 M5 E' g4 P) m

+ w8 a+ \. j& s# H, [http://t.cn/Ewp9t9q
* D5 {" ^* K( E, g% I5 b( y! P- F& G8 s; K* p" p* h6 j! l
4 ~% }' o, b4 s, H
口令:
& h( f6 g1 N- P& Y/ q5 p9 k" O/ g' v$ `" m7 b3 }- |5 }
复制这条信息,¥ouMObiCnhwM¥ ,打开【手机淘宝】即可查看
) j( c. b/ {7 w8 m4 q: G7 i/ i7 d, B

4 y+ w6 M) L  r+ e& s2 C( P4 D! Q) ?  {1 F$ R# s" B
12. 双11超级拼团好货榜) I$ ]# S) d! ^; h

4 O! E4 s! n) N/ y" m% @& f0 ~; Y, ?0 X- \3 P$ a* n4 R% Q

) H- h' q2 N, h+ N; s: s" r+ z- ?
7 C! i+ P8 X! A, ?- n% i' n  b
7 S% _0 j! T+ J' R) N* \9 C* _8 Q) n6 l# Y% F. N& t& g

  G8 c# ^  E- T双11超级拼团好货榜
# T( Y  B$ _; B
( y$ w" k' g0 P, {http://t.cn/Ewp92MT
9 P" ?5 @. Y+ _8 X6 ~7 A+ t; c  J0 Z% [1 V+ w- t
. d8 f( w! u/ M/ X
口令:- l7 X/ M0 M* D. J; R2 p

# O2 U  n+ d( n' [& L1 ^复制这条信息,¥nh9tbiCn8Ia¥ ,打开【手机淘宝】即可查看" H7 v6 ?5 t1 b

( q7 E0 ?% C' U9 `  E  h% W& r0 O6 W
7 }( B( S7 W0 c3 [. I, _
最后: 京东惊喜红包
0 ^' q8 g/ ?1 v+ q. N7 N' s0 n: `: H/ z& t

2 ~! D' M- m5 f1 X/ s7 j0 y3 }9 g4 z7 K+ Y, |

3 r0 C5 ?, ^  |- }4 E; W5 J6 R5 r# G$ q, [% h9 B

! C+ J: S& T+ ~0 Y4 X
7 u' ~# S* [5 B6 O/ v8 }  \京东惊喜红包
% t8 a. S( A0 X3 x2 ]1 t; a7 W* c% d

: e! |# ]: L* I
! x  j6 v) g& e电脑入口:
/ W. U, O& N8 C( }: I4 d
0 H! l+ k' F- Q5 J, R* qhttp://t.cn/EwpROUQ
$ w0 {. m: B* u0 a
" ^  o/ q# f7 y& d5 N
! r* |+ n$ J0 I; ^. U" n' d手机入口:
* G1 a- ~  f/ I6 L3 K( s6 A
7 a& h5 }8 |& ihttp://t.cn/EwpROUH# ~' H5 `% B- V7 v
9 ]6 G+ y- B3 P! K& ]# o

3 g: S: Z; e- C7 w8 e1 `最后祝大家2018年双11大丰收~~!
发表于 2018-12-3 02:44:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2019-3-21 20:21 , Processed in 0.037915 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表