UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 42078|回复: 30

【Austin 101】奥斯汀旅游休闲生活指南(入门级)

  [复制链接]
发表于 2011-5-15 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Captain 于 2011-5-15 23:04 编辑
* _- a' {5 x1 r; l+ h
8 Z1 x: Z$ g% T5 y$ ~Austin 101系列的材料准备工作从08年底已经进行了2年多,目前大约花费了800小时,大约完成了80%,余下部分会在今后逐渐补充完成。( n' c5 K# m5 _# w$ S
这个帖子比较庞大,分类列表就折腾了两天。项目、链接、图片、说明等,争取在几天内完成。
. }* i$ _% q- u% D, J9 ^1 N分类有些模糊,因为有些项目同时属于不同的类型,请大家原谅。5 K- E( c! A( R/ {: i) t
[E]代表本项目是Event,就是在特定时间特定日期的活动。例如龙舟赛,6街的万圣节狂欢。。。
5 F. `, S4 H8 n; x" ^' y% d9 s+ x9 Z4 H, }  y4 C+ |+ J
Austin名胜
1 t, u/ e0 i' S! k' @) Y
/ b. s5 O7 a0 `  NCapitol tour% k) a6 A6 o) t4 z* `
capitol.jpg (网络图片)& _" {& ?. Z# ~7 e  a

  V& [. D: B% g, G( H( ]. ^/ v4 q$ B* ~) f0 n9 Y8 _
看蝙蝠
; N) v# [/ ]( B# U, f. a bats.jpg (网络图片)
8 y6 |. n0 W/ H. K5 n4 @# K1 k2 R4 u* d4 d4 x5 H) T/ m4 F
360桥
5 f5 y  x9 @. A4 m 360 bridge.jpg (网友Geeandy图片)
3 l+ Z0 P4 O4 x[Geeandy原作]
# r% |4 M# a, p4 m; g[大蜜蜂作品]
% W! I9 W, a; f% }6 m5 ^3 ?3 t5 z5 `9 _& o# }
(Frost Bank Building、UT tower、Mt Bonnell、6th Street等项目会在后面相应类别中列出)2 E. Y* \. q/ N1 y$ y9 g5 Y! V, F

9 v  F1 d$ ^0 E+ w: c% K* T
+ x4 X$ @% D' ^8 M; d/ m9 }0 r$ t2 \
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-12 13:20 编辑 6 G' T% Y6 P" @0 [/ H. z+ @
) H2 C0 I: k+ V) u$ H+ G, E- C
Live Music;Keep Austin Weird
, K5 P) u+ o& x3 U* ]) Q: V0 x' B$ W9 v6 X
6th Street
$ A% j7 l9 e) U7 x4 ?! h 6th street.jpg 5 L8 G: W$ k, H) K& t! ~/ v
" G/ t# i1 H) P- V
Texas Rockfest [E]-Mar.% u7 X# W9 l0 E
rockfest.jpg ( M' ]- Q- l" ?4 N$ n& ^

& _9 a: _/ T% M5 b* sSXSW [E]-Mar.
3 z* h  A' h$ d0 e SXSW.jpg
0 H6 f1 `4 z. A  `  P' s) D; ]+ i3 ^& n" k6 ~- O3 ^
Fusebox Festival [E]-Apr.
/ S/ s, h9 W' R5 l( e$ t" w! F fusebox.jpg 0 W; D; _: @8 O0 M/ P
; j9 @7 Y( `$ b. X$ [- J  `. C7 k( g
Old Settler's Music Festival [E]-Apr.; F+ l) e6 E5 i7 D
old settlers.jpg ) `% q) `3 }* z% c' Q
5 E; [3 b' e/ b  e
Austin Reggae Festival [E]-Apr.  p7 r0 t' V/ y: p+ a$ A- l
Reggae Fest.jpg 9 f. d9 C. `% J1 I% C: w

  A9 K& j3 k" W* h) j. DUrban Music Festival [E]-Apr.
& m6 [1 {$ C3 Q8 \ Urban Music Festival .jpg
; t5 P$ \) f* ]; f& \6 z9 t& o9 k2 f2 q4 b( r& u! S1 k, u
Lonestar Rod & Kustom Round Up (老爷车展+音乐会) [E]-Apr.
( c: e. U  m" E" U* R' I7 \4 i Lonestar Rod.jpg
4 A- c5 F' N( e2 F: s2 m4 ^
, I% m' p; x6 D! M9 q. LPecan Street Festival [E]-May3 Q9 _: A$ R! L1 t& Y
pecan street fest.jpg
. }6 S1 `- [: R2 y4 r9 h; `' g, Z# S( Y' n4 T" z
Blue on the Green [E]-Jun.--Aug.
" n+ ^, m- ~3 c+ l blue on the green.jpg 4 Y+ ~. A% W, a, r! W
2011照片6 r+ L3 z) G( N& y- T
, [: \& J$ f/ k* R; E/ [, T/ O: Y
ACL [E]-Sep.
$ j9 I5 ]' _# S% A* o ACL.jpg
: Z, k' c, o; ]7 X' V
- K2 K9 o4 x' n) n) _
" `; T, j+ f; r: F& y2 Z7 Q  |% j& w

5 a* x, N( f8 h7 \1 H; d7 ]7 t3 Q5 N
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-7-13 22:13 编辑 " e( X1 ?; {( u% R/ g! B
+ \- Y  S+ V! o$ k) W" T1 w% B
Nature and outdoor
4 e8 Q: k! w% x$ e# U( r8 X2 |, M' g9 w7 k# I, x
Mt Bonnell/ e9 t% k) \7 Z; ]
mt bonnell.jpg 3 r2 T; r" y, p" h3 I

0 X$ z# j) f" ~! S9 Q" E8 H3 {; _auditorium shores
6 L' o' W9 s3 I! A5 y! { A Shore.jpg
6 C/ Z+ g9 J4 i

. K4 }3 o9 i3 ~9 D. U" ?/ QBarton Spring Pool0 P8 t6 B) q6 M5 l: i5 ]2 J
bartonsprings.jpg
7 Z. W2 T  |4 \4 A
+ Q# t' k1 X# |* \# a7 A& gBarton Creek Greenbelt: |( ~! {9 ^( X/ J. `8 q6 E
Barton Green Belt.jpg
% T* P* h! N: F6 Q5 i0 R- u+ E' V1 j2 L5 r& b- ?
Wild Basin Wilderness Preserve
6 I: ^& s) N1 ~' _* d6 |1 `( v$ o wild basin preserve.jpg
9 S0 O9 e& Y2 Z, @$ W1 N0 G

- ?1 D6 P) z4 t/ w2 M5 BHamilton Pool3 f% l+ C( [& l
Hampton Pool.jpg
! S1 y) |  Q6 I# W
! G# p  `2 ]' H* a( nZilker Park! E6 j, B- s6 z1 x' t! F* f
Zilker Park.jpg   Z1 h0 H8 E* y* T

3 ~* z; ]) X* h) T- J% {' `Lady Bird Lake Trail
) H% E0 |9 b8 _6 T' p2 F Lake trail.jpg 5 a$ n0 [; n. {! s8 f+ y
2 H; `, a. c: g5 j5 L2 D0 j* @/ Y3 K
Lady Bird Johnson Wildflower Center+ b* @& l1 Z2 F9 N& E$ e7 f
wild flower center.jpg

- X9 T1 d$ R( Y) s; y2 t9 @
) q% B! H/ k5 q1 ?2 sBoat Tour on the river9 i5 p, Q" v( V
boat tour.jpg " ]: I9 x! @  I- {3 I, N
. G8 l2 t+ H  U' k7 i' K
Austin Steam Train# _7 I2 H- ], k2 s0 G; D
Steam Train.jpg
/ p9 S' D* l, f; T
2 E1 d# ]' E, i3 n" }( K, O6 ?Mozart Café% I2 y9 X) u$ c
Mozart.jpg 6 F+ c" `/ b% i$ A
! r" [3 o9 G% H4 e
Oasis
* E# h* ~1 x5 K% a( y5 Y4 W oasis.jpg
$ I0 [$ I4 E7 S2 j1 e1 _( I* p1 `2 }/ D& U- w1 g* f* C
3M Marathon [E]-Jan.
( g/ Q: v0 e: W1 ?
. J: u- ]1 j2 T$ Y7 e  OAustin Marathon [E]-Feb.
. }+ Y  v6 f9 E6 U0 `& L Austin Marathon.jpg
  u% `" s4 y  Q# z& f* b! d* f" C& k7 S) ~0 K. Q
Kite Festival [E]-Mar.
" K9 k0 [7 c' L* h5 ~  t, L kite Fest.jpg 5 H4 n5 d$ h0 L0 q% g1 ?; `

9 U% H9 x  G- e) c4 m4 b& K1 C" U" ~/ qCapitol 10k [E]-Mar., u1 i! I" _0 X+ p8 P5 V/ p  R6 I* z- }! T
capitol 10k.jpg ) h( a; p. @  q4 ]( c2 I7 J
  L/ [# F* }4 W0 r# g5 r: n$ c# Q
Earth Hour [E]-Mar.
& ]8 W' s. c/ F' I. `  Y- s4 J earth hour.jpg
! \3 t2 V0 J! x3 @: b8 r* }+ r. |# e  C  }8 r! \
Zilk Park Garden Festival [E]-Mar.; x+ i1 f- v, k' r  n2 g
zilker garden.jpg : F% X" L: j% ]3 ~5 z7 F

7 {4 M! k* C2 {5 CYoga in the Park [E]-Apr.  p0 `4 x" E0 e6 d% Y0 c" c. x0 R
yoga in the park.jpg 4 ]; D: ^; C% p3 z: C( m+ C- Y7 s

; d" n7 H+ m  H& DColorado River Ramble[E]-Apr.
* a! T' y  b  a# ~' n8 g Colorado River Ramble.jpg
0 [. Q! H. d6 d4 h2 U' f8 ]: b# L( [6 w0 \+ u
Gardens on Tour[E]-May.. m  a4 _& J% L3 a& u9 h
garden on tour.jpg
; {( O  K" R+ y! T* W2 a; U% V( y3 ^% H% @) i
Capitol 2k Swim [E]-May.
+ C. f; J& R4 E# A. e# B1 e capitol 2k.jpg . T: [- y" E, @& K

/ E4 c' A3 H( B$ V* O& R7 p* Y( u
7 _) A( i; H) o, f+ O: q0 d' M6 b3 I( J/ p7 h+ ?$ a6 P

6 Y& l  B( ]7 S& b: q9 f$ J; m  F. x
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-17 16:19 编辑
3 L4 V9 G. Y/ E0 H( g
& @/ Q5 [9 j2 O$ J. |体验娱乐) C" X$ O* [3 q
/ W+ Z9 \7 z0 Z
UT Football Game
7 ^% Z. g$ y+ _% S$ `6 G FootballGame.jpg
1 j. x% n7 f& k$ ~( g* u! l" W" o: z8 D" l6 o1 G* W2 M
MainEvent
. e5 K  {% c) _) f
8 P' L2 L$ y  U  s) Y
Skydiving
1 |" ?$ P, E* s# n skydiving.jpg
$ G0 G) i# D! p. o( G1 O5 G/ ~[Captain原作]. Z. e4 k1 d4 w2 Q  X- o# @

7 X: h) H  \" f8 _  \$ ?. BSightseeing over Downtown Austin0 Q5 [7 A6 H9 d" ]; @3 J& N
over downtown.jpg 5 \( R& B5 s3 J4 O. U: f
[Captain原作]# _4 P( u  ^9 y/ E3 x

7 ~  n6 p, |1 e7 @/ B& }Discovery Flight7 W- j# V. D: T0 A) T
4 n. P& h5 _7 ]
Hot air balloon. v; X4 w3 Q2 s- M& X: U
ballon.jpg
6 ~9 `; y2 y  \% w; F7 R0 s) ]Austin Aeronauts Hot Air Balloons
! X  c3 ^6 c+ t' V  B; ^0 w/ GAustin Hot Air Balloons, v5 X) b! `  V! G: N$ M3 {
A Better Way To Fly8 s' V3 K+ a' v3 I

0 K- j% F. r% qGun Shooting; _0 H: ~: M  ?0 E# K
4 v# d, g1 l% Y- ^
Archery
8 f3 H% n) {4 Q3 C+ y# n# T/ U- I/ }9 P
# h' a' }( t, p0 l; EIce-Skating, y& b/ k; ?$ M3 c5 a

- t7 _/ x/ w8 V6 _. S" mWater Sport
/ E; ]( K2 l  O3 ?$ O  T3 J. ~+ J. L% \' k1 f) U- V$ t/ W
Rock Climbing
6 z% i% g( C( R4 D$ X- m2 [: F- S
Golf
$ T; R% }) v! D6 x7 b1 B' }) Y( |

4 W8 q2 g: ]( _9 DHorse Racing & Horse Show; n0 a1 f$ [8 S: E' B4 w8 D1 g

7 i2 U6 R& P. e; lHorseback Riding
4 _: m3 L; C1 {5 u- |# g5 M horseback riding.gif & [5 [# Z" U2 ~3 N7 @6 L
[More]
% J  y1 h5 m+ G  s0 w: {1 B( ?- ?7 h6 S
Rodeo [E]-Mar.
3 O( p5 r% L( b' X. d" g3 n; E: k' Z' ~9 D+ V% ^
Wiener Dog Races [E]-Apr.
( ^0 _7 d- Q. l/ `$ H+ R
, s; @& K! L  @8 N# J( W) QMighty Dog Walk [E]-Apr.
- k+ [/ I& n$ G1 |4 f. }3 i0 V; y  |4 h; {' G" R
Air Show [E]-Apr.. d' @$ a8 {9 D7 c
# T# `0 U/ ~6 ^+ ~( E
Austin Ice Bats hockey game6 I- e1 F# ?0 S6 A& _) ~8 n
hockey.jpg
8 h4 A3 f+ S' Y  x

8 m8 _+ b! F  o2 G" \3 a- zBook People (B&N, Bookwoman, half Price Books)' `  p/ t" J% T% O& w

# [' l. _, t1 b! i8 SBook Festival [E]-Oct.
+ R5 I4 f/ G" k9 l
& z7 j& j$ M, X. u8 g& g5 ]& v+ jUT Informal Class# E# {  N- A6 _4 Q6 [" [. U* x

) [4 H' t7 T! `6 x1 {' G+ {Meet up Group
% t3 E1 X% O' b$ E8 L: B; j
6 W5 a- {7 h3 a3 h  W% ~
) u; i+ V6 F. j; I: e7 x. u: \6 G  I* l0 |/ ?

$ z7 J& F/ a5 ^/ k3 J# `7 A' q0 x6 A/ n. Y  B' @
$ [$ Y( O! Q" O1 ~9 H: k. ?
0 t5 `/ G0 r& C8 z( w0 J+ m2 V( e
: [5 w7 {; D$ `
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-3 22:21 编辑 ) _6 a- e1 I+ B! L
# t0 q! m6 H* }6 h0 ~  [' x
历史博物馆高雅艺术音乐舞蹈
' f  _# y' \5 x; |* r; I* {/ ]8 D  K. L: o. K4 L
Ballet Under the Star [E] Jun.
8 h7 |8 S" ?) t& \# ~* v8 R
+ v* s# e9 f9 ]. a. b2012 Ballett under the Star照片) X, L) P1 G4 y, m" N: ~) M! U
2 q% O. Q$ E; A+ u- g4 }$ [
Austin Symphony Concert [E] Jun.-Aug.
. u; k( ?1 E+ W- y; C9 Y 9 Q5 e5 D0 p5 s& }
% v  Q* U0 E- z

6 f" j* N! B' I& @' TZilker Pops Concerts_[E] Jun., n" Y& ]9 J7 z+ u

2 H. i' ~" y+ x7 N3 L
9 z: r( B% Q3 d% V$ Q' a
1 p, T7 U2 C/ N' C' E$ V
  n0 ]6 L/ U5 C3 d# x
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:43:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-19 10:34 编辑
8 ^& \% P& k* r; j8 j5 u+ d- ?% w! v/ t8 X2 G4 i5 Z% [+ v2 D
Restaurant 和吃有关的部分- D) w, {! U0 J3 }: t

2 P0 ]0 u! o' Z! a. ^$ v4 V, XAmy's Ice-cream
0 e7 {3 c" I3 S/ O' J  o$ F3 V) Z( x! n: ~4 [% F- M2 L9 O
Whole Foods
/ h/ V* d/ u- x  L/ X8 M  X9 L; k# J: ~% p0 O' F$ D
Perry's (Friday)
7 i7 f$ S4 X( w+ {  E
8 a, \# d) E* g; k+ uTexas BBQ
  ]& \6 m# P/ G$ z8 A) X% N  (Rudy's, Saltlick, Countyline,Stubb's, Iron Wok)
. ?5 l+ Q/ `9 N# A& x3 L
* f7 J. k! O" F1 t+ M* `Roadhouse, r' C* o: n0 I9 I+ u! p8 Z/ T
+ \1 L9 A: e3 q! D, y
Winery Tour" B) E; m$ t) I) F/ `" T" K
# t; b: y6 A5 n* Q
蛋糕比赛 [E]-Feb.: A% j: r4 u( a9 r1 J! G
) W' Y6 F2 {+ P2 y1 }$ P+ H( X1 d
Texas Hill Country Wine and Food Festival [E]-Mar.8 f- q$ m0 s& F0 a

  ~* h: ]# T" X+ t3 y! M" G路易斯安那小龙虾节 [E]-Apr.
1 D) M9 l' n2 c2 C) O" h4 @2 ?9 u( q crawfish.jpg 4 ~" R3 ]) R* \$ i7 ?4 V7 C

8 B9 N& G' G0 S: d- f5 _6 e( ^( c' u' AAustin Wine & Music Festival [E]-May
3 c2 ]9 _$ E; m: O) `+ s! O; w/ k: f0 y- g
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-6-9 21:36 编辑 8 I% B; ~$ z3 p6 L8 o" f; F. ?

+ L- o# Z/ n) t- _6 g2 m. |" kShopping8 X2 U5 k( y5 g* u8 H7 {
0 h: ^6 G/ o5 t
Domain
' g2 ]8 U8 u( x9 G& u3 r
9 I8 F+ q1 F+ j, {- @$ @2 ~2nd Street) Y- R* ~( V9 I- ]
% P* M9 ?4 D% u2 s- P) g
San Marcos Mall- V* a! M, \3 a+ f$ B

( W! p& @$ `5 L, k) A4 g: y; xSoCo (First Thursday Every Month)
& `4 `; S6 [. u( w# u$ g* Y
! g* ]( ^' A, F- T) N% E# p0 B4 q- q
* A* t+ Y' C1 l5 ]2 z; z% B0 e' F) |5 [
(Barton Creek Mall, Highland mall, Roundrock outlet, Southpark Meadows, Arboretum...............................................)
1 b! w2 ?, l! ~1 M- s1 Q7 X3 m/ i+ e/ x  J9 |- G
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:38 | 显示全部楼层

Zhuzhou

本帖最后由 Captain 于 2013-5-15 17:24 编辑
$ P+ `+ Q/ b# N" `2 P  l7 U, O  v/ z" _8 c
各国节日庆典1 w0 M# l, `  O

* ]' m* v% e$ |$ @, u3 |) T, OChinese New Year [E]-Feb.
$ P! n& g+ |0 e& L$ N% A% G* `
) d2 C& j- R8 l( G6 s4 k4 P; Z% b. a
Brazilian carnaval [E]-Feb, e: X) L/ Z+ u! U/ @( r# B2 w, C

; Z( Q, i% N( k& W
3 \0 p; Y; f0 iSt Patrick Day(爱尔兰日) [E]-Mar.# c0 z# Q, r' _: m; W  Z$ \, G

* c3 r4 ]' ~3 e, C2 _
6 J; e/ ]; I, r! R4 cDragon Boat Festival [E]-Apr.
. Q, C  f" Y* ]# q3 j6 d : C" o4 {1 X& ^# H/ n7 `
[Dragon Boat Festival 2010]
8 s' H; Q0 f. j0 z' ?3 }! Z[Dragon Boat Festival 2011]
, ~% {( t- }) @
; y  K, H& x1 s/ E3 u) G3 cEaster [E]-Apr.
4 N& j. r: s' c7 Y, ^# J" `% g% O
/ ^! c2 d" l) z6 ]/ L1 U+ L) {* c
Cinco de Mayo [E]-May
2 ~- H, p/ t* a9 `3 K7 H) e% G; R/ h

Zhuzhou

Zhuzhou
/ O# `+ g  D3 x2 ]9 ~9 B: V
& W# A" n; k' g* g2 I8 s& q
UT Commencement [E]-May
- |6 y1 I! N! D7 y6 |+ K      UT Commencement is one of the best Austin Events, better than the Indenpendence Day Celebration! Once a year, highly recommended!
; b) e, k: v  ]$ b" {( G

Zhuzhou

Zhuzhou

- y6 h$ s! D: S  S  t! Q[UT Commencement 2010]
; I( B$ M: w( _- L/ C" F+ H[UT Commencement 2011]
% |; b; |6 m* j, x[UT Commencement 2012]/ U5 M0 X& B% \/ `

. T/ w" @2 p- d& g' d( |- lIndependence Day [E]-July
2 `3 T! ?1 z! v- g7 C
% F9 h8 R6 W4 T# x% F[Coyote作品]3 O5 b4 Y* v2 }6 V  }
[大蜜蜂作品]/ W6 c; }( ~7 I5 e
$ Q( b: z1 `3 |/ b" q* S
Gone To Texas [E]-Aug.
1 f/ m, g% l0 ^2 e, q; J

Zhuzhou

Zhuzhou

3 ?1 T) J8 R( B1 u2 x1 _, [2010 Gone2Texas0 ^, C/ k+ Q9 B' e  H$ x; y
2011 Gone2Texas
2 T  `; z$ K" H0 }  r+ f
* `. _' [! `1 GHalloween [E]-Oct.& {9 i# x' N. t$ W( m- |- H4 |
  \  v! V  @2 n' c& D
[Coyote作品] (2010)" p7 d- j' V8 A9 E% J( W% u
[Captain作品] (2010)5 S, j1 s+ {7 X1 x9 \$ W; V5 M
9 M( q, B8 e  t/ m6 K) Z
Christmas Chorus [E]-Dec.3 v9 _% s/ u% \* r

Zhuzhou

Zhuzhou

& ^/ v  A) ^( u1 a: h4 l
7 ^# t9 y* p& C/ y! ?5 [0 U- J) L8 E) OLiving Chrstmas Tree Concert [E]-Dec.2 Z" R/ M& @9 C% T, }7 g

9 |# E' ^/ \1 Q, ~$ t  [New Year Eve [E]-Dec.- |; |- r# b2 X8 D4 \

) ~% |" Q! C; F& i) `
" y$ a# j- z3 h* ~- v; E2 ^. n& `, Q0 ]3 h, A4 b; @$ v
- m0 J% P( Q7 G& d% k  q

4 A( n4 d. ?. i: q! \. U8 K
: x! V) p& T# N7 f, t8 l1 Y1 K# u/ a/ T& H" w

; d0 @% @1 g  L
) W  B' i; `7 P7 @  I3 q' L
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:02 | 显示全部楼层
Reference
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:45 | 显示全部楼层
Austin短期旅行个人建议
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2018-4-24 16:45 , Processed in 0.085706 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表