UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 45041|回复: 39

【Austin 101】奥斯汀旅游休闲生活指南(入门级)

  [复制链接]
发表于 2011-5-15 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Captain 于 2011-5-15 23:04 编辑 - h; x! }; l8 J7 S7 u% a  N
0 ?' p! C4 `0 b8 z- d1 E- B5 m
Austin 101系列的材料准备工作从08年底已经进行了2年多,目前大约花费了800小时,大约完成了80%,余下部分会在今后逐渐补充完成。, [' d. N4 q2 w& u& I
这个帖子比较庞大,分类列表就折腾了两天。项目、链接、图片、说明等,争取在几天内完成。/ C+ Y  {$ j" x$ b. k
分类有些模糊,因为有些项目同时属于不同的类型,请大家原谅。
# V: w# I3 o5 ^) Q0 J( l[E]代表本项目是Event,就是在特定时间特定日期的活动。例如龙舟赛,6街的万圣节狂欢。。。% G+ o& E7 L* k! D) e1 a' ~+ q

: R- `! C/ c- n' B  Y; kAustin名胜, J7 k2 B- S& w6 G' K
0 G5 Q8 v7 W; W; g6 [  K
Capitol tour
/ G& b" j2 K8 w1 Z  L) Q capitol.jpg (网络图片)
( G1 u$ k4 |% O9 U0 k  e, U! _- ^# o+ v% N4 ~! T8 k/ K
& ]  r) t) d) G3 V, V0 O
看蝙蝠
; N/ t& W+ Q& v bats.jpg (网络图片)7 A; \7 D3 N4 P8 J
% X6 R6 F3 r7 R+ h
360桥
$ s5 m  F" c4 b* q* g 360 bridge.jpg (网友Geeandy图片)$ b3 j" y7 `7 Z9 `8 v. P
[Geeandy原作]
5 O" c& w! U/ t/ d0 _. {[大蜜蜂作品]% p4 W7 O& @" K

+ K2 D1 Q. P+ ?) f  D/ s(Frost Bank Building、UT tower、Mt Bonnell、6th Street等项目会在后面相应类别中列出)
% j; i4 ?( V' E9 }! S
7 X2 T3 g2 @7 U( o1 x( P  c" L
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-12 13:20 编辑
6 f' t- f# ?& e& h2 h
3 C7 X9 g" i! z4 y' |0 a6 bLive Music;Keep Austin Weird
9 [" t6 `$ g0 a/ A4 `
: `- C1 b' B" F( A( F- w, [& q6th Street
7 t8 b9 X/ g+ P2 l5 r 6th street.jpg
, i1 D, f3 n7 s0 n2 G, Q' h% U) T! X$ W7 L; B- J# n- Y# i. `
Texas Rockfest [E]-Mar.
' C1 O$ c% m- R' j" |. `; r rockfest.jpg ; k/ z- A; b$ O* I, x& ?
4 p3 O- a& |: h5 g$ g/ W- F
SXSW [E]-Mar.
( E' k( ^# H) m( }$ ~ SXSW.jpg
$ y; T% f) s, |8 [4 W
5 L1 s/ A9 y9 hFusebox Festival [E]-Apr.. ^+ S. W( d  d3 y3 f& `8 |# ^
fusebox.jpg
" W/ Y3 d" r/ ^- y9 g& j# Q! M
" k0 k/ B6 s& K1 H  kOld Settler's Music Festival [E]-Apr.
9 w- Y" x* K9 o% ^& ] old settlers.jpg : z* r: a- ?; ?0 W! c
, v$ L0 e. a% ^4 [: x) w9 c$ D
Austin Reggae Festival [E]-Apr.$ S/ d& N$ ]# l  Z$ N
Reggae Fest.jpg
. u" d; k! D! i- g2 n
) q1 m' }8 h( A8 n" x( ~% eUrban Music Festival [E]-Apr.- a# c# ^4 D  P
Urban Music Festival .jpg
1 h5 Y+ u" _+ R& t2 n" r! ~) N- O+ S' j5 x# Q2 {" w( L
Lonestar Rod & Kustom Round Up (老爷车展+音乐会) [E]-Apr.% i* z. A7 Y8 e+ F
Lonestar Rod.jpg / C  b# Q) N: G+ g! X
, `. u# ?3 C/ ]$ ?" B
Pecan Street Festival [E]-May- W- {# B) X7 w  R
pecan street fest.jpg
* V/ ~* x; @3 I/ P/ E6 x$ G6 y7 l3 V# r6 j7 L$ y
Blue on the Green [E]-Jun.--Aug.
- H+ {. q2 r7 a4 }' S4 E7 E0 w blue on the green.jpg 3 W2 s$ _( J- c' ?) s) f/ F
2011照片
0 f0 S6 o" T3 ^& d5 E" {) a) l5 R; @4 F' y% G+ E
ACL [E]-Sep.
6 u2 L: y% u* U/ X; u& { ACL.jpg 0 k7 c3 o7 ]. {( ?4 e8 B

8 a2 ]2 d- W: y8 o0 z1 H8 R% f, c* r$ j
" B6 m! Y+ k& q0 o
. h6 h' n- F- i! r
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-7-13 22:13 编辑 . I+ ~) U0 \  M6 O" a6 c% a+ e

- k; D7 z* Y8 ^5 y% w2 ~0 WNature and outdoor1 s- W6 H7 [8 {: A
3 q) E0 G# U" j" `
Mt Bonnell
- \& j" u8 U' Y2 q9 q( o mt bonnell.jpg
% `3 U. |6 A" F/ L/ u# G" {$ \1 s( W- o- [6 b: Z+ g
auditorium shores
. Y' ~. t7 B, @8 q A Shore.jpg
1 J3 U+ a+ N# U0 y0 l, \

& U; l; y, o# k2 p8 uBarton Spring Pool
% \6 s2 e$ b6 k! t3 V bartonsprings.jpg
* W% L. C6 }6 ]6 P: ]6 F! z
/ J7 R$ u' Z2 k* Z0 DBarton Creek Greenbelt$ r& V- e* G1 |2 |3 ~+ o7 b6 F
Barton Green Belt.jpg ) @$ G; w5 |+ N8 I
  k) {( U$ Q- o# j; r
Wild Basin Wilderness Preserve$ C( {; k% o/ d2 R1 X8 w) c5 W5 D" e
wild basin preserve.jpg
4 L7 s8 S: n, g6 d
- D# f7 }! H& F* @
Hamilton Pool
  p2 ^* j( C- b Hampton Pool.jpg
. d: i  u) Y8 L& x# G
, @, U4 y/ d8 M" i. L$ {Zilker Park
; \# X7 M) o! P, F8 j Zilker Park.jpg
0 N9 b4 h7 P9 Q8 ^" W3 D3 B
' C" y; c( f+ R* T
Lady Bird Lake Trail4 m* u8 t$ B, n
Lake trail.jpg
* c3 b( d% x- i2 F
8 t& L' j2 ^1 G3 u; LLady Bird Johnson Wildflower Center
* C6 [4 W) N& |$ M) u8 b wild flower center.jpg
' {' Q6 h$ v" C. A1 m
! [* t) r7 w4 v4 z
Boat Tour on the river
" ~# ^9 `# p3 a% {" h boat tour.jpg
& b; Y/ G( M6 \8 Z* t5 ?$ K$ M

4 h! H/ ?/ @7 W& f+ ^Austin Steam Train/ m: s' z. U5 t6 o
Steam Train.jpg
: d4 V0 b, C/ \3 w6 m
* o6 Y1 @7 Y" s$ h! e& g+ |* GMozart Café# e# }, ^  A5 C% m4 W* \# K
Mozart.jpg
% T; B2 q6 `, u! r5 e( t
* }* V: h/ e7 gOasis
* p- @1 M) a/ T( n- a# h oasis.jpg - x' D1 T0 a8 G3 ?7 g
( B8 Q$ U$ O4 d7 Z* B; d% V9 O
3M Marathon [E]-Jan.% ]  C  C! `, ~  P& p
  @4 g* P; W) g& Y. C
Austin Marathon [E]-Feb.
7 S* n, W0 A$ W2 k3 H, j! P Austin Marathon.jpg 1 {5 c4 j0 F- _% B" G, A  p
! [/ c. L! O4 ?+ f
Kite Festival [E]-Mar.' p  h$ |6 I; ~4 W
kite Fest.jpg
2 P- E" ?! n) y8 V) I! U- o3 ^7 f6 e* K3 Y
Capitol 10k [E]-Mar.1 b+ E# }& v1 |
capitol 10k.jpg
# ]) ?$ e+ e/ `, v1 `1 H* S& O& G1 G5 s3 X
Earth Hour [E]-Mar.
: ~' t9 V% h# \" M/ m8 Y earth hour.jpg # @& o2 M0 ?# {6 W# }- L
% t5 [0 K6 x/ c& Y* G
Zilk Park Garden Festival [E]-Mar.' Y! i- O! _2 Z; Z0 B* @
zilker garden.jpg
3 @4 \& D: K- ^5 W1 j
4 t1 f3 d' _: F" Z; ^+ x8 [Yoga in the Park [E]-Apr." ^8 F& d( ~! h" [0 @, J+ C7 S
yoga in the park.jpg 0 J7 w' p: A1 `' O1 g/ j9 }. ]/ v
7 Q' y" g$ {! {, M2 {3 B/ W. R
Colorado River Ramble[E]-Apr.
! K" e. t* T  w. X$ g0 F9 S& H Colorado River Ramble.jpg
/ P1 w0 E0 ^0 u  o0 G
3 V* Q9 O- K* i4 b$ [Gardens on Tour[E]-May.
3 }! ]" o  V8 G9 Q garden on tour.jpg 7 G3 b% s4 m" u5 g
2 N+ C' g" J+ A8 f- i+ L& c8 o) b
Capitol 2k Swim [E]-May.
: ?+ Y4 W8 I( i; ~8 ^4 h0 J# i capitol 2k.jpg
5 T& I5 F! Q4 o) s" D
1 u+ V3 w( W9 b' ~' v$ e3 `, `' g
& @+ F) e% }( S
  L: I1 x0 `" e+ h% e' a+ J, D! _9 M/ z5 N0 D) N
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-17 16:19 编辑 7 ^; ~; L5 L2 k
$ V6 z7 ]+ e( h$ @4 O
体验娱乐
& D3 f7 N8 K/ @- A; R3 s, \: o' m9 s4 _! N) ]
UT Football Game/ v1 ^% f- y. Y$ _5 c, J
FootballGame.jpg
: U2 l) |' l- O+ y; @1 K% G# d$ Z0 i% @- x& H- t1 ~+ W4 ?& \, V1 f
MainEvent5 t. w1 m! m* z. Q+ D
2 M  G6 s" V5 u# \
Skydiving
8 z8 r9 s5 U3 ] skydiving.jpg
' x$ U( I3 b5 @) Z: m  g[Captain原作]- g# |4 W  ~# F4 @: a( H

9 a: d* n2 S* e0 \Sightseeing over Downtown Austin. B( x/ k& `2 Q7 U2 v
over downtown.jpg
, a. z& f( ^) _" h: ]0 R+ K& H8 [[Captain原作]
0 c" V: F- T- u
0 B8 d6 {; S7 v& E2 NDiscovery Flight" v5 f" ]5 B8 Q) |+ w4 b* v

$ q' @* b" a6 A+ V* {+ _3 ]Hot air balloon
5 g* k& D: ~1 P( N% ^+ f# w( \& M1 k ballon.jpg
9 \9 c9 n- \4 x) _, _* fAustin Aeronauts Hot Air Balloons
% z: Q: l- u, n/ @) jAustin Hot Air Balloons
* I$ G  \8 }' A& n! a, OA Better Way To Fly" A9 D  `) K) ]4 M& g# r( T* e! U1 r
5 Q/ U( L: a7 y# `* X/ h9 u0 Y
Gun Shooting
4 t! E& F) s- z& a
0 D( D" w# \( A( D
Archery* L/ K/ g0 E) T4 V+ ~* n

+ J0 C! w6 j+ C4 k7 J* u: h( kIce-Skating
; {; B- M% K  o2 M7 f3 s$ L4 E  k9 t: _3 i
Water Sport
, j% K) Y% L) H/ E4 B) \
* g' ~, S& {2 fRock Climbing9 s. m" f; }& ]' F' [8 f2 l% h

2 n0 z9 r# Z6 k  [, dGolf
, u) b* W$ l7 e+ `

3 Z. a: S  z$ W1 m2 \8 GHorse Racing & Horse Show4 h0 h0 x; \2 E! \' J

, X8 g! l: M% d5 X: B( ?Horseback Riding- Z- V, U3 X7 R4 g! f' G
horseback riding.gif # z" n' B" G! ]8 V- K8 i. |
[More]- l2 |* Z3 ]3 E. C  q) J

+ [# |) K* I% q( P( t* e- f$ x" DRodeo [E]-Mar.
% r! A" P4 |9 P% T) W- b# v$ j# e% T: J# \  [) L( R/ C
Wiener Dog Races [E]-Apr.* x2 W# Y% ~- W

$ o2 x& \; L! n" g) {Mighty Dog Walk [E]-Apr.
: p  j4 e2 U4 o+ w- }- H; |# x7 z( G& U, j4 g  `. j( i
Air Show [E]-Apr.
- R5 ^5 f# V! ]* U# |4 h$ a: Q5 T7 a; R6 d8 V' d
Austin Ice Bats hockey game
1 p3 W% A, L0 X5 D1 W' e) j hockey.jpg 0 E0 B( l9 B5 _
) X! G" Y) ~% J& c8 s! I/ |
Book People (B&N, Bookwoman, half Price Books)  V5 F- i: C' k$ K+ w; z

" L' C) Q1 B% y, a% VBook Festival [E]-Oct.+ `' p3 P, H9 f1 q* Y  N. R
) x! o  v1 G, N' P" ?
UT Informal Class' q3 o. K) ?4 S- F! Y# @% H- D
* e* x- t8 @+ z, K; J' f
Meet up Group2 d; e9 s+ X: l

3 H6 F! E$ J% m& ?1 A2 a, l) `) ]: s: [9 V4 f4 v
2 Q0 F& R% _: a7 G2 m8 B; \

, `" v' B8 D8 q6 X
; @# o0 \2 V! y  f# U! m
% P2 \( H$ X: J# F
3 P; m" z! P6 ~; S; R9 c7 T# v$ o0 \- J  E+ t
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-3 22:21 编辑
) U  o6 y3 s6 F0 i" D% r+ x9 h9 v. r. e3 W0 A6 `
历史博物馆高雅艺术音乐舞蹈. d- g7 P1 J8 @7 L4 g; X
7 u- K/ n6 O, f  H4 B5 O9 J3 I
Ballet Under the Star [E] Jun., a: S8 ?3 C9 L6 ^  _, W
7 m, p* l" q: M: i9 o
2012 Ballett under the Star照片
6 L/ A8 n: r& m
8 N* c: ?7 D( q9 q) \Austin Symphony Concert [E] Jun.-Aug.
- k" i+ |. @" J1 h) I* N 6 p+ i+ Z/ B- U. Z: s8 ~. t

2 O% P+ h1 Z' B" e, L  ^- _* L! i7 t+ B# J8 x
Zilker Pops Concerts_[E] Jun.& g+ ?$ {  ]$ d/ r

8 u6 M, ~; ^' w- S7 @1 x$ k0 q 9 A* Z, R4 |. u# o7 ^: f

  x" W) X8 |, a; F7 _7 }- T
0 `6 D' W; R0 \3 S4 ^

点评

微 信 办 文 凭:Diploma01  发表于 2018-7-16 19:06
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:43:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-19 10:34 编辑
8 n+ F) I; r7 u, N& R$ j+ k4 Y& M0 ?6 s, v8 F
Restaurant 和吃有关的部分
( c  W7 J2 E: z# E8 o7 c" Q( \1 ]  b0 |* z$ ^& \' f- C; n0 @
Amy's Ice-cream
' \% r$ M, _% s5 i: M+ ~
6 L  H3 p% s: Z( x8 M5 @! QWhole Foods
. o. M7 }9 ~3 j! I! o
2 j' ]. Z7 A7 m/ GPerry's (Friday)
+ @+ @; T. ?) U3 `& m6 G& a! S
6 u! F8 ^9 w# u) g& lTexas BBQ$ a+ Z3 r4 S; }- X, {  n# e
  (Rudy's, Saltlick, Countyline,Stubb's, Iron Wok)
; L4 P4 z* P$ e0 R3 b; T8 c; T! Q3 W- ]2 l4 ~$ S2 U. T
Roadhouse$ v+ X# T" A+ j

  |" D. f" @6 m' _- Y8 d) b* \' aWinery Tour
. H2 e1 K! O0 y* ]& E
( z- H2 p5 ~4 Y  o& d  _  g蛋糕比赛 [E]-Feb.
  E+ V0 J' R- ?  s4 f' L5 V
3 C2 V5 T% t- @9 N3 N1 R/ eTexas Hill Country Wine and Food Festival [E]-Mar.0 {0 k2 F% M; M8 |. T2 @1 J
6 r4 h9 E( m& g( E
路易斯安那小龙虾节 [E]-Apr.
- ~8 N* E6 a- P+ E5 I0 A crawfish.jpg
$ `# w  Q( V6 y6 y( s" V, y
; V; _2 r* x8 ?+ x$ @6 DAustin Wine & Music Festival [E]-May
. G+ [8 f; J" n, r& z. Y: u
' ?5 P+ d( K2 ?7 E3 a: A
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-6-9 21:36 编辑
* R. H1 ~' }4 [+ d( y) g6 o/ Z: T; j4 R
Shopping
0 y2 h" T! x. ^  Q8 k! N3 Q" i* T9 s: g: F0 }  d  N8 z
Domain
- ?, q9 T" ~8 I: g. R4 {
" `8 \# h. y6 v& r. Q/ F2nd Street
# |2 I) @; G( V: ~& J8 y( c
9 o9 u* F5 y1 [2 K8 a% p  E; gSan Marcos Mall6 s: }2 x2 K/ s; c8 ~5 V# h
' I" W9 l$ s1 ^% B! ?
SoCo (First Thursday Every Month)( l/ s5 j1 q' I5 j; Y% l  |

* C* |5 |+ \, \; U* n0 u" _: n( A( p! q, f; g9 _

, Q  S0 ~. \1 x9 |; n(Barton Creek Mall, Highland mall, Roundrock outlet, Southpark Meadows, Arboretum...............................................)
% p* P$ o4 r" O! q, S; P+ \- `: H2 W% o8 T
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:38 | 显示全部楼层

Zhuzhou

本帖最后由 Captain 于 2013-5-15 17:24 编辑 7 G( q8 A5 A3 Q: W) _( z2 u, l% x
" [0 C  m' j3 @8 h. C
各国节日庆典! M6 V6 }5 L* M) d# r" L, k

" A0 s' n: ]! |' U& E; rChinese New Year [E]-Feb./ a; H4 l% g) O
3 K9 m" V/ J0 i( s) R6 Q4 r
4 A0 U4 l9 u# V% F. `. Z3 k! H4 u( O
Brazilian carnaval [E]-Feb% S( x/ f6 s- Y
  \' x# a4 |) T/ a( c
' @8 ~6 ?7 Q* R
St Patrick Day(爱尔兰日) [E]-Mar.
. ~' u  z+ z+ p1 A
0 W. r9 m$ w+ o" s" n1 w7 U4 ]! I% E; Z* O( N8 L
Dragon Boat Festival [E]-Apr.! c' K) L! A$ c
: k1 ^+ @; ~2 S* O% ?/ H) o
[Dragon Boat Festival 2010] ' G5 u0 ^0 u3 N
[Dragon Boat Festival 2011]" T9 h3 c. F0 Y# U2 |$ X$ n

# Q8 @+ r. F1 S- \" ?5 B& q# X: FEaster [E]-Apr.& O3 U3 }8 D1 E
) y1 ~. L9 a! U( l! N5 Y5 K- A0 E

5 c2 O: m: a( h9 ECinco de Mayo [E]-May* `9 V& ]/ g) U  z8 C1 n+ B

Zhuzhou

Zhuzhou
- n  K  `' `9 d2 ~- O1 E

7 C: b, ~! u) t) M0 y7 Y1 oUT Commencement [E]-May
- k$ D3 v/ S0 Z% q9 Y5 R      UT Commencement is one of the best Austin Events, better than the Indenpendence Day Celebration! Once a year, highly recommended!
& b, N- i' g2 K3 c

Zhuzhou

Zhuzhou
' u% b7 `* q7 \5 H; Z6 Y
[UT Commencement 2010]0 x* @+ Q/ _& _# t. l7 ~+ K
[UT Commencement 2011]- O; x, v2 E! ]7 J0 H
[UT Commencement 2012]
" [6 K" f$ x) ~# R6 ~9 b( H/ I6 s& [/ L+ o9 R; N
Independence Day [E]-July& d) j% `8 V8 U8 r
" }# |* W) y5 [" z
[Coyote作品]% m+ R2 s& c; w- w# Q) {' r
[大蜜蜂作品]; o$ ?* v7 b5 j* X6 g6 T
. G- `" u' Z& Q  p1 z1 x9 I- J
Gone To Texas [E]-Aug.
. w" P* h9 L7 U- G4 E" W. p

Zhuzhou

Zhuzhou
3 [! z! M' H: a4 e2 J
2010 Gone2Texas) O) S% x. x; F+ y- j# V+ O0 C5 H
2011 Gone2Texas
. u" \, u& H$ G" d# g- }7 L% ?6 y0 T; `) o; M" ^! x: A
Halloween [E]-Oct.( Y! T3 d0 x  z4 t

" _( v, ?' x0 P7 @) M[Coyote作品] (2010)0 o1 |$ ]- {, X# G2 w6 c: B
[Captain作品] (2010)& Y/ Q& Z' |+ L

2 o& D. F) x# ?7 \, ]7 h! ]0 RChristmas Chorus [E]-Dec.4 Z$ _  h# ~# V$ n* x1 i! U

Zhuzhou

Zhuzhou
$ \: f$ V: ]! j, R# L2 Z, }

& G2 f8 Y5 b) U: j5 K3 @# FLiving Chrstmas Tree Concert [E]-Dec.. K: v0 J2 X1 s4 M; C

6 N& K9 m" q4 H- [' gNew Year Eve [E]-Dec.
3 z: h2 ~: a1 G) [
% ]5 V/ s( {5 e$ Z, l# R8 Y* M8 K

* P- z) J1 ^- [! D6 R; G; g. c. r% ^/ U) X. j5 E; n, ?
+ w* f/ D4 k+ F
$ O; B* R) c0 y' F9 F
# s, X" _. T0 j

$ o2 T' p* |& t2 r- r! {& @6 h+ C4 {: v- t
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:02 | 显示全部楼层
Reference
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:45 | 显示全部楼层
Austin短期旅行个人建议
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2018-12-11 23:24 , Processed in 0.203233 second(s), 10 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表