UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 47103|回复: 41

【Austin 101】奥斯汀旅游休闲生活指南(入门级)

  [复制链接]
发表于 2011-5-15 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Captain 于 2011-5-15 23:04 编辑 8 [. o) r9 R% Y% K3 V
# [0 D% O- X0 }! g! v& y, X8 ?
Austin 101系列的材料准备工作从08年底已经进行了2年多,目前大约花费了800小时,大约完成了80%,余下部分会在今后逐渐补充完成。9 S$ ?' D$ y/ V! w. y
这个帖子比较庞大,分类列表就折腾了两天。项目、链接、图片、说明等,争取在几天内完成。( E! h! Q$ ?+ H3 E( x5 Z+ V
分类有些模糊,因为有些项目同时属于不同的类型,请大家原谅。
$ N3 Y+ L  [  |+ p6 F6 V[E]代表本项目是Event,就是在特定时间特定日期的活动。例如龙舟赛,6街的万圣节狂欢。。。
. R3 Q$ i$ o' x6 _6 g5 U% G1 z: _7 I% o( G/ u6 z- f/ E
Austin名胜
6 u% J" }: M/ T8 p4 @3 s% ]8 Z8 J+ q- w+ X2 w
Capitol tour
1 ~9 k( d! F4 b% J- U" V capitol.jpg (网络图片)
5 R7 B5 y( L( [. v. v+ D, F0 k, b9 l* r" O  v# _  _7 P6 ?# e

2 I/ O0 Y/ I! M5 u% ^9 @+ I看蝙蝠/ @( y7 m% o  x$ E3 u3 K2 G
bats.jpg (网络图片)- B! X/ g# C5 ]' G* u# d: k. A0 m, O

$ U- v$ K% k7 ~  r( ^9 {7 v* R' U( L360桥
- \' }6 [! E; Z6 }, O 360 bridge.jpg (网友Geeandy图片)
; q/ u! d; W- Q7 |- U, ]% P[Geeandy原作]' @  p+ d2 X$ t+ k+ ]/ W1 y
[大蜜蜂作品]  o  \" \1 U: q

; w2 `! G9 r& B9 V: c# J3 w- g(Frost Bank Building、UT tower、Mt Bonnell、6th Street等项目会在后面相应类别中列出)# b1 C; k1 R- F5 ~. A" h4 S
! \6 a9 X; j, e7 C4 M
2 ~- ?% b3 X$ |; D! ]6 F0 r
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-12 13:20 编辑 & D" L" S  T' ?, X

+ s- v* ~. w  qLive Music;Keep Austin Weird
7 z2 V3 g6 t3 E. e( ^5 ~# t1 E9 _2 W. O
6th Street8 X3 |8 T2 p+ R: v) G. \
6th street.jpg
1 N# j! \2 j# u, ?  I$ K
" ?4 t# v# S1 [6 h: |2 r& ]Texas Rockfest [E]-Mar." u6 W; n- |6 i/ g! S! [
rockfest.jpg
8 I8 n1 \" n  X7 a# k
! U/ A$ c4 F+ ]" B8 H8 a# a4 tSXSW [E]-Mar.
! n: D3 X6 l2 B6 a SXSW.jpg 0 m8 h. r' {# B$ R0 K

  [* M" N6 j/ o# h! o, ^; s6 ~Fusebox Festival [E]-Apr.' }  |# i1 h1 E3 r9 i
fusebox.jpg : J& V7 M8 R+ n2 l: o3 q1 y1 O

0 j+ B: ~( A- h# Z& o' e6 wOld Settler's Music Festival [E]-Apr.
  Q- O2 @4 `3 N. Y: _% \ old settlers.jpg
/ _7 s  [- y+ i' i5 I  ~: M9 B+ @. O/ H% r% S7 Y. {4 B
Austin Reggae Festival [E]-Apr./ l9 Y6 {4 B* \8 d8 S
Reggae Fest.jpg 4 E  b) N) W4 s
" Z; F5 ?; U/ j( s% Z
Urban Music Festival [E]-Apr.
" }. a8 W3 _/ k7 e) W" _7 C Urban Music Festival .jpg
' |  W5 O9 \- q" t( y+ f0 M9 S; k# N0 f( ?  v
Lonestar Rod & Kustom Round Up (老爷车展+音乐会) [E]-Apr.
0 j  P, ?, z$ `8 X9 D2 x/ r Lonestar Rod.jpg
. j, v. Y& c- S& B, y1 [/ Y9 O
7 W8 Z! i4 q5 w! z. z0 sPecan Street Festival [E]-May: Z7 E7 a2 `' [9 f" @" X
pecan street fest.jpg
# F( d% u( H& c/ }$ p7 p6 B$ Y( s8 ~! N# u
Blue on the Green [E]-Jun.--Aug.; `, D  N& G5 E- v) Z/ M
blue on the green.jpg ; |) ?+ K% _0 l) [8 b5 T
2011照片5 `6 b# z2 J* X: _9 z  E

0 G6 S& @; w/ [3 v% `/ ~0 b$ kACL [E]-Sep.  t7 c5 r- v; D: r( P1 v8 G
ACL.jpg
) v8 |. T! c' V. O; F) f  {( p. A# i# h& H5 t

$ X! L8 ~; S. J
% I/ ]6 u: C! ?- \3 j2 O/ s/ F1 O! ~1 p0 e
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-7-13 22:13 编辑 3 S6 t/ K; B4 ~4 ^5 d2 M$ I
8 N+ F, h) n" v  e2 K
Nature and outdoor3 s8 H: f9 U3 c8 Z: O

$ U, b* K% s' ~+ y1 T& {Mt Bonnell
" [: w$ }& Y6 M, a* d; \) E mt bonnell.jpg
8 L- c" A- m3 [1 p; m! j
% U: U# Y* Z; t" x3 u1 wauditorium shores
1 D5 q7 ~0 Z2 t A Shore.jpg

9 H: T3 T# d$ {; F
% T3 F9 Q6 q5 \4 iBarton Spring Pool
0 S2 h  L3 N4 C) b0 j bartonsprings.jpg ; [# w, L/ s: B: V
: j2 {) m6 ^, e7 C1 F
Barton Creek Greenbelt
3 V! k+ F9 n% T7 B Barton Green Belt.jpg 5 U6 `0 k- E/ J
, P" h1 n: t; J) H
Wild Basin Wilderness Preserve- C) K! p7 o% k  B- O& Z* K
wild basin preserve.jpg 0 I9 S  J7 w7 e( t

, c2 c0 y6 z. ]* @Hamilton Pool' `% m; F8 Q& W
Hampton Pool.jpg - t- x5 P0 r4 D! `
; E9 M9 w$ k* W- A5 R9 F
Zilker Park
: R/ v/ q3 n' y# d# p; Z Zilker Park.jpg ' x" j# M# Q# h6 L* S
) U% X4 k. L4 E" |
Lady Bird Lake Trail; z; w# W7 h; W5 v- P, a, i
Lake trail.jpg / M; D/ m/ P( d% {1 o  z
$ R. t" c' y7 U* \' F
Lady Bird Johnson Wildflower Center
4 d; c) K  T8 ?! Q2 k; H7 R0 b wild flower center.jpg

7 ~* @9 D4 B! ^' u& M0 L
9 X9 k3 a( o8 f) wBoat Tour on the river: v7 p5 a* S  G) n
boat tour.jpg
  ?- H4 l# I4 [! q0 H

% e- d% E3 P* G$ G0 c& MAustin Steam Train: R3 C0 M) u& `( J
Steam Train.jpg 3 C9 o3 P' U! s1 Y
! E# Q5 p8 _3 E/ ^7 n8 k
Mozart Café) W7 s: s1 s1 [2 i! T
Mozart.jpg ( [7 l$ \# q$ y; n
4 p  j! @5 R  w7 x
Oasis; F4 y" A  P  W/ U$ A% @+ i+ N
oasis.jpg
0 ?+ i/ `  A3 L9 e0 J
+ ^0 r, J% d, x& O" z3M Marathon [E]-Jan.' i1 [6 ?5 Z# X! \

( Z3 ~+ s; w# kAustin Marathon [E]-Feb.2 O7 U# D$ r" \' r+ D3 N1 z
Austin Marathon.jpg
/ @% e# O9 W5 s, h
1 u' e2 q; D+ JKite Festival [E]-Mar.0 p% [' S" V+ h+ a
kite Fest.jpg 7 N9 r+ \* [( B  K5 F' Q) M: ~, M8 f% Z
$ M+ P2 L( R. C) o$ }9 s
Capitol 10k [E]-Mar.
# x6 S* \2 \+ ?! n! w7 y) e capitol 10k.jpg
; y# O  ^$ Y% |% X/ m1 X4 [/ }+ ?3 m
Earth Hour [E]-Mar.
1 W9 N! L! F6 L earth hour.jpg
. z; v5 w0 W# s: H1 |* P( A* V. H9 J  P6 Y6 [
Zilk Park Garden Festival [E]-Mar.4 c5 a- |8 e$ o. A6 j0 G
zilker garden.jpg 9 w* v0 _! A- w" F+ e
8 \! b5 p  V. {1 c0 A
Yoga in the Park [E]-Apr.
& i$ D- w( o$ b8 d! \3 g yoga in the park.jpg
3 j; r9 g. U9 i9 Y$ D2 h0 u
: H' h8 f$ N1 ~Colorado River Ramble[E]-Apr.
3 r7 {. m1 d1 A& j( c+ `; ]$ ^) J Colorado River Ramble.jpg
  d& e. k) L0 j" x& c, o# B; ]! v# a6 n
Gardens on Tour[E]-May.
" t) s. h# u0 k+ k garden on tour.jpg 7 Z) [, d7 P, i+ r- e5 k3 q: J/ G

' i, O6 y1 H! Y$ @' cCapitol 2k Swim [E]-May.8 u1 H. x# b4 O" O
capitol 2k.jpg
0 ^) l9 |) i; v: H, Y5 q) \! |9 U
: ^/ o: B5 F3 M  V& g# ^& ^9 N0 v; H' [5 `, o, x

% u, R& D. _# l( |* E7 M. Y
1 h- u3 Y: _+ T, i5 c2 i
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-17 16:19 编辑
) t3 B% c! c& j, s/ E  _9 _! \! N- [! D  f+ |! |1 P- g+ Y
体验娱乐
0 L5 I% p- U7 f% q  ^  W/ e+ }" E8 N6 N/ N& H( b1 z7 i
UT Football Game: W3 ?: f# a# M! S- d1 j
FootballGame.jpg 7 b; W, N+ f4 Y
4 w# M  S/ ~% t4 m/ v0 s
MainEvent5 U2 P+ c  G' a* m2 \% I
' P2 D* L" g+ ^/ |
Skydiving1 K3 Y# k& K5 V& b4 j
skydiving.jpg 2 G, |- H  f$ |4 g* ^2 `" [( _
[Captain原作]
* D* A  V7 ]- R! e2 G
# p. d) e( J" V$ I+ I9 oSightseeing over Downtown Austin8 z  }/ O- S! I& N! M6 A* `  b+ L
over downtown.jpg 7 _8 t" G( ]7 E; [' {9 q  o9 v. A
[Captain原作]
2 p  i! l8 a6 D% ~* T- \
4 W6 j8 T1 c% \# kDiscovery Flight
- @8 o8 G; b- u: ~5 g! g* m4 Y6 y
& ]" K' h; n' z& d- JHot air balloon
5 i0 z: p" H2 ` ballon.jpg 2 }) u0 I5 U* C7 x/ {3 F, U
Austin Aeronauts Hot Air Balloons$ ?4 V0 N3 A; `
Austin Hot Air Balloons
0 @  \# L  K- dA Better Way To Fly
- I8 I5 b+ j/ U* Z! c7 r
% s( g3 C& @$ {: ?/ _4 PGun Shooting- a  k7 k# ~) w$ ?2 I
8 _1 j! M+ F5 \! V) o
Archery$ }- V# a% z1 _0 ]( }! E$ a6 x: \+ Q

, D& J5 H7 p! r. d% ~( {' m6 B- |2 dIce-Skating9 R3 f4 |9 A" a  d2 i

' z3 |7 g( [$ K6 `9 U$ IWater Sport# }: J- C, I4 i3 I2 `

& E- ~- h* o5 r7 C5 ]) LRock Climbing! K/ Y5 H6 ]3 M! Z7 ]
; M* ]4 e, X  c5 w
Golf
  y8 @/ ]- b: m- _% n; i( u4 {

% o% C2 c) c' I, t; R" l$ bHorse Racing & Horse Show
2 G$ S5 x$ X, x3 P# H9 ^. t
3 \: r/ ^4 l, @/ n+ F0 ?
Horseback Riding
: q. |" h  x/ p5 z horseback riding.gif
0 W5 }3 Z& Y' W1 }* }& a[More]
! k9 _( b& D$ N: d( C3 Z3 R1 ?- z
Rodeo [E]-Mar.
# ~' x: K$ E7 }% B$ W; a6 d, Q( B0 k9 t
Wiener Dog Races [E]-Apr.
1 ]) E+ v6 e; b" \& @+ p! ~' E5 N/ B# F- J. R$ f
Mighty Dog Walk [E]-Apr.$ H' E! J; N8 I! {" G9 s
" S, T; b; D" E* a% B: w. W
Air Show [E]-Apr.1 G$ @. }8 Z8 h+ e7 A

: ]: T' N( {6 b! N1 p0 y3 r9 |; hAustin Ice Bats hockey game
' O" [* O4 l2 }, D1 { hockey.jpg 7 z7 ^# \& k! L( T+ O
( O) {0 m; I. r4 t; n
Book People (B&N, Bookwoman, half Price Books)( [4 g8 |) \4 c+ {; i: T6 D

" w) o; J" w; c' f3 rBook Festival [E]-Oct.
; K8 A& w  _* Q1 I' _- M3 ~* N' \3 r" F4 R
UT Informal Class
  u2 u8 L& K( ]4 G( D6 |" a8 W# P0 F  u5 |' {6 H
Meet up Group
8 r, o4 w' D7 h2 R$ J" J  l7 D; m9 P  e" v4 \; \
" E: W7 x& n/ ]
  O9 |! M3 X' Q( F, @% j
) c8 `% A# J9 \' i, B, o# i; @
. I1 `0 d1 j7 T% ~# y8 y  i* j
; d- n" m( M2 f% ]% t% K
& ]8 G5 Y$ g, k
1 m' ]9 J) }7 I& y+ w
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-3 22:21 编辑 / Z, v6 a' i0 j& j  w: F

' l& X+ o& p, |. _历史博物馆高雅艺术音乐舞蹈! }: o' d6 H  b

1 X; o- P$ u$ T; J+ Z/ \, ABallet Under the Star [E] Jun.
( ?1 w& _. R: Y. L  i' t , i! c0 z- z" L- |( e' b6 W& K  y& ~
2012 Ballett under the Star照片5 a. {( q3 f' D! {% A# I

$ I2 @4 O. z: J0 ^* s6 d4 F) }Austin Symphony Concert [E] Jun.-Aug.
: g7 Q! i9 @! O
; K5 o& b" ^% E' u# `2 W2 E1 Z, k, e
0 Z) b* k$ b1 L" J* S
Zilker Pops Concerts_[E] Jun.
7 C5 E( Z+ @: |# T; p6 x8 ]) Z5 C& ]2 B0 m7 U

3 `- x- |( w$ k4 G% T6 X% Z
, I9 C8 I: u" I- J2 ^: }, L! ]% N* K% e7 A

点评

微 信 办 文 凭:Diploma01  发表于 2018-7-16 19:06
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:43:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-19 10:34 编辑
  W8 x; W7 m7 l5 ^* O" u% H1 k  d7 c. _% Q0 n9 z7 J
Restaurant 和吃有关的部分5 P6 u5 Y4 d" X5 ?/ J  x

% R0 Q# y4 m. r+ _Amy's Ice-cream
" i+ a' o9 j' v3 b. b5 D& R. Q8 k9 a, B) E5 n) c) S
Whole Foods# ^8 Z3 u9 T; s  ~: m$ _
6 i8 g8 h9 m% ?$ P3 E2 |
Perry's (Friday)
* ?& ?% T! C& \/ O: L- f
* K8 D% q  ]% I( I9 UTexas BBQ
/ x2 s3 P( t3 D, @3 M# A  (Rudy's, Saltlick, Countyline,Stubb's, Iron Wok)% D* u2 h. `* G  o- d
, t  w; [+ @$ M6 P; P' e# |
Roadhouse& V# d# h$ s6 A' L* v$ }4 _. [& @1 m9 u

, E7 {! X4 ?5 m! i, CWinery Tour
- V) B. B" ?: k( k9 W8 h4 o. l( N3 p8 X; q
蛋糕比赛 [E]-Feb.
8 \+ U; Z& `/ k7 H1 b: N. b8 c8 ?. I: w$ ^# U* v
Texas Hill Country Wine and Food Festival [E]-Mar.* p. B" W) x4 Z0 X/ R* [
; |! b2 r: s4 Z2 Y
路易斯安那小龙虾节 [E]-Apr./ s/ K" M( t' }
crawfish.jpg
# I' B7 G- t/ b; j1 ?) q4 q! m, q% ?
Austin Wine & Music Festival [E]-May& d4 }& a, z4 r  v" e  m$ f
9 _$ V7 l9 C( Y  O
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-6-9 21:36 编辑 $ L+ X4 B; {5 R

/ }4 Q+ p& W/ U; @3 ?  GShopping
- u, L% L3 Q, K' O6 s4 [3 N' O. \9 V' T. ~- s! _% y  C
Domain
! b6 i  s7 L1 S# }5 p; v' G
3 z: n" O* x2 _  ?2nd Street
; T: r9 I& Z" P* ^+ ^" O; J5 e! [" Y# c1 k2 J
San Marcos Mall2 r, [0 l9 Q$ o. U# Y/ w
; w* Y( j+ S1 p) E1 I$ `2 U, @6 e1 _
SoCo (First Thursday Every Month)' [; j2 k, V: X/ N- @
0 V: F% @" T; k/ p/ y/ ~' c) x

$ Q- v* M& z' O7 G. }: D2 [+ L' ?' o+ }
(Barton Creek Mall, Highland mall, Roundrock outlet, Southpark Meadows, Arboretum...............................................)( B2 a* |1 ]6 ^  N

0 I% U% }* G  B
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:38 | 显示全部楼层

Zhuzhou

本帖最后由 Captain 于 2013-5-15 17:24 编辑
) i) ]8 p- Q0 _1 w6 J# }" B0 W2 ?2 ^% g2 z
各国节日庆典
& w% U- k' p3 g3 V: _' Q" r0 R4 @" W7 ^; t# k
Chinese New Year [E]-Feb./ [! a9 X* E6 R0 G4 Y1 J
" r% V& `# l+ d; G+ X
, |- V8 L8 b! a+ V2 u; S
Brazilian carnaval [E]-Feb
7 Z: B1 k0 F+ x, Z1 W+ p0 z& ? ; V; x$ S; D5 o5 \$ a: Q

/ U% |" d6 J; x2 z$ M, x: kSt Patrick Day(爱尔兰日) [E]-Mar.0 K  r: {4 [* h6 B8 {( l
/ B2 H. H0 v- y- u( N
1 Z' Z: i/ ~4 {/ g8 h4 d
Dragon Boat Festival [E]-Apr.( e1 Y+ U6 \5 {5 L3 l
8 ?" N; [" t4 y+ g8 `
[Dragon Boat Festival 2010]
) P  ^4 z7 u6 e8 b[Dragon Boat Festival 2011]
3 @  N6 P" }2 C; g4 Y# B8 a: J+ K8 J, {- i- `+ b
Easter [E]-Apr.
& ^# K- m# V$ C; Q) {) g4 f# M   e0 e; O5 T* w0 O& f
0 o3 S3 B! W0 c* [- p& t) e/ a; T1 _
Cinco de Mayo [E]-May/ I, `3 r* N' g. J! Z

Zhuzhou

Zhuzhou
& a" U# {! G% S* `5 E

2 l6 D( W$ s8 `% k1 e2 QUT Commencement [E]-May7 d$ A1 l4 f% p, |0 d4 N
      UT Commencement is one of the best Austin Events, better than the Indenpendence Day Celebration! Once a year, highly recommended!
3 R2 j% ?+ x" D8 k2 I

Zhuzhou

Zhuzhou
7 j) T" ^; b, e% |
[UT Commencement 2010]( C. |8 D' C/ o7 u
[UT Commencement 2011]
2 C! N- J% z; D# [[UT Commencement 2012]4 m; Y. [) T& k0 c9 ]+ E- R
. d3 J4 A& ]# z: Z7 V
Independence Day [E]-July
  P5 D( H0 h3 H2 U& t% q6 e
8 O( H1 r' H4 r8 c( u[Coyote作品]2 H) ~  m) ^0 V4 t  V
[大蜜蜂作品]
. T" s/ R! w" v/ c2 v' r9 e8 Z6 b* t  V' T5 A
Gone To Texas [E]-Aug.
! w' m  B1 y6 h( l+ R

Zhuzhou

Zhuzhou

+ D7 G& W: X% x$ b! g  ^2010 Gone2Texas
' r% G1 u; e# H6 i2011 Gone2Texas
! ?" \2 T+ n, }3 Z/ Y' Q
& B2 c3 t2 M" P4 J* V  ~Halloween [E]-Oct., C7 @0 |3 x5 a' y' J" x" Z

" c- ^" V" T- X. J- ?( k3 K[Coyote作品] (2010)
4 u- Q7 ]& ?" ]0 v- n' `, i[Captain作品] (2010). W. v; P8 }) v% M! K- _0 y

/ O, w) u; w( Q# a1 n  L. NChristmas Chorus [E]-Dec.0 L3 m. g( E8 J! L

Zhuzhou

Zhuzhou

  j- @0 O0 W' E. Y  l1 l' |. n9 v2 a: A, Q- E5 l4 ?% `
Living Chrstmas Tree Concert [E]-Dec.$ a: \3 e4 N% o

4 ~6 }, |1 ], XNew Year Eve [E]-Dec.$ k1 d* p# {) u1 w
3 r4 Z9 z+ v6 Y

; k: O& _" b, _
* ]# a/ v1 Y0 Y3 S2 @+ S+ U, v% C  y& _0 _: n- a% R; v# M
; G0 {. M7 p% t0 g
( I/ X9 P" {2 M; G

3 R4 |3 J, l. ~% Q# i; b6 E9 n0 m5 q# r6 ^% v# x: [, ^
) ~2 p- B. z2 M4 t1 P% j( E4 C
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:02 | 显示全部楼层
Reference
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:45 | 显示全部楼层
Austin短期旅行个人建议
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA Visiting Stats:

GMT-6, 2019-5-24 23:18 , Processed in 0.130234 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表