UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 13646|回复: 28

[2011] UTCSSA 中秋晚会 *所有节目* 视频汇总,*投票*选最赞啦!

  [复制链接]
发表于 2011-10-8 23:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家久等了,经过小马哥叶先开两个星期的辛苦工作,2011年UTCSSA中秋国庆晚会的所有节目视频已经剪辑完毕。这里我想再次感谢马梁同学能在高压毕业百忙工作期间抽出这么多时间来剪辑超过40G的高清视频。 好了,不说废话,直接上视频。& g- w" V( y6 P% ?
这个帖子是个投票贴,所以请大家看完视频之后选出你认为最赞的个节目,你们的支持是对UTCSSA最大的鼓励!
4 O/ m, A' e0 A, Z$ s# x: k
. F( f' h1 t+ N* g! @+ y/ j1    主持人开场+主席参赞致辞 Opening - Sa Wang, Hezi Jiang, Xiaosa Xu, Xiaojun Zhang4 L! m3 t( H. u) v( P9 M5 a

, W: P7 N7 o; R8 V; l# m2    空竹表演 Chinese Yo-Yo  - Thomas Gu. [* L5 M1 d+ c) p, \" ?) G
youtube:
5 r3 M& [; C. u7 O+ k) Z7 \/ _( s* s5 l0 O  l
http://www.youtube.com/watch?v=g1VGJdk4m3o) J, Z! D- x+ @* a' v2 u0 z
youku:  
& P; T4 {5 T, h. X( q: n. w" G, K4 u0 a0 j- O6 ~6 ^
http://v.youku.com/v_show/id_XMzExMDQyNTEy.html
$ h5 b% ~0 d5 x% s- ?4 t+ ?' T  g7 Z& a4 J$ c5 W
3    蒙古舞《翔雁》 Mongolian Dance    - April Rain Chinese Dance School (Teacher: Xiwei Chen)
/ m6 u1 L5 n* q- V. w/ tyoutube:! ?) K1 U9 _( y0 a& Z. n( `5 M

0 _0 x2 \# Z8 \6 E5 b  c5 B, C6 Jhttp://www.youtube.com/watch?v=0XA_BijYaUs
1 q* J$ ]! p# P" a  `+ l8 S. o" Vyouku:  
" O# c% n/ h' X/ X0 Y1 [- z, F9 R+ g1 z: I) I  s' B( @
http://v.youku.com/v_show/id_XMzExMDM3MjUy.html
% t! q9 ~- X7 j: W$ c4 n) {4 n0 Y# e0 y: ~
4    歌曲合唱《北京一夜》  Singing<One Night in Beijing>  - Qian Feng, Haiyu Huang
1 N8 R' G- w: Y- V5 N" `youtube:, r( R7 b9 ^% M4 G( J+ B% m* V
+ r) N- T4 \+ m+ H+ Q
http://www.youtube.com/watch?v=vTW5cA2d504
3 ~7 W" d" K. f3 kyouku:  
( N3 e( `8 A1 {; d6 e( j6 V7 l5 p" k9 V  Z2 W
http://v.youku.com/v_show/id_XMzExMDMyMzQw.html" z9 V2 \: R2 D

1 M3 W2 t; i/ i: V5    相声 《我是黑社会》 Cross-talk    - Qin Zhang, Wenrui Chai
- J9 ]7 F2 f9 H  M' K4 D7 i; }youtube:
$ t) |" Z3 M) Y& l( C
% s& h4 m8 P3 N2 ^. xhttp://www.youtube.com/watch?v=n432omptZ1U
1 X& J: ?& K, B( w, a2 Y" y; N$ \youku:  
0 M9 a, m( z6 I
' t2 U; x8 k3 ^. h: }' Thttp://v.youku.com/v_show/id_XMzExMDQ2MDY0.html
! J. F5 P! b7 T7 D1 [; j# t  w+ g4 ^& @7 ]9 T
6    视频短片《方言贺中秋》   Video《Mid-Autum Greetings》   - shot by Vivian Huang, edited by Sun Fei. w: T/ K; Z# w0 n, j3 o5 j6 G
youtube:
2 h3 V+ j) X8 ]% n) x+ h7 Y( F7 h# R- K, y" q, }
http://www.youtube.com/watch?v=580de0bK3UI( U7 K1 {* l, F+ M1 N

5 f0 `7 c) X6 h& o+ G9 c3 H7    太极表演 Tai-Chi - Siming Yang, Scott Prath, Will Adams
! x+ Q/ p0 e# w8    魔术表演 Magic Show   - Yuchen Xu) D- w6 I" m! ^, |5 P1 Z" u' y
$ [/ x' ]  m$ Q: U' s4 ~
youtube:  http://www.youtube.com/user/solye425?feature=mhee#p/u/2/LLEUQ3ZDrfo
7 S5 t; Q5 ~, w# U2 N. e- D                http://www.youtube.com/user/solye425?feature=mhee#p/u/10/tpbsKKalSiA* {; n- a8 q5 S  o7 E4 B
                http://www.youtube.com/user/solye425?feature=mhee#p/u/9/BQie3-dqqb4
$ A7 ?3 e: }: X6 Oyouku:     
9 x" F7 U6 J4 m, J2 H1 a( B: ?  S6 W+ ?# N9 I4 F: u
8 w% T, w- R5 y6 k$ M+ M. d) _& f- f' p
   * I1 I( }  Z2 r

! f, T7 M* a( X2 F# M9    女生热舞串烧 Girls' Dance Remix   - Lu Yuan, Lita Zhu, Emily Pan, Annie Pan, Jennifer Huang, Hope Gu, Huining Peng
, T; E/ a0 ^+ U) `youtube:: N7 D1 ?2 c/ b( M

, W0 b+ G7 {# U- f4 b# ~http://www.youtube.com/watch?v=U2EuXNjoECQ0 h; v2 k! X" v' d$ {# w  }
youku:  8 S  ~3 N4 F. W0 Z" K4 Q7 O4 C3 F8 o" K
+ v! m3 |$ M0 R
http://v.youku.com/v_show/id_XMzExMDM3MzA4.html: }# _1 H1 v2 j) Q7 L7 H) C
  |* x; Z; R& Z+ b0 L1 z/ C; l. M  G
10   视频短片《一个人的时候》  Video《When I'm Alone》  - shot by Vivian Huang, edited by Sun Fei6 p- x) S; I% l; ]$ A5 s
youtube:) s4 c$ k/ B6 o( K, A9 G9 f# k8 R

9 S) U: h! U( a, _http://www.youtube.com/watch?v=XS6_ZkIL67I, C# {  q) r3 D" M

  ^8 B" x. }, B% P* d3 Q  c! u' F- P  F11   小品《嫦娥征婚》 Sit-com Drama    - Ran Bi, Mengsha Lu, Sibei Wen, Zifei Jiang, Yuzhen Hu, Peijun Wang
4 R  J# A- m; S* ~- Cyoutube:
) T, C% `1 h" l0 S0 V/ e, `2 A2 s$ t- R9 i3 ~/ k. }
http://www.youtube.com/watch?v=1cuuQ9DMLwU+ B, f8 t. s( X- I2 @" i8 ?, d

; Q2 G2 s8 Z* H2 U) uhttp://www.youtube.com/watch?v=1KN1BIWRQSU  a( d( X2 i' L! |  s. ~2 M
5 h* W7 j2 H# n. j- ?& f
youku:  
5 r6 _" M7 l7 L3 j9 w$ K. H+ ^
, x" N% E* O& m7 V2 |: ^http://v.youku.com/v_show/id_XMzExMDM4OTY4.html
' f- W2 u: @- p2 w8 E5 o2 x
& j) n. F% M* l) {& b$ A2 ~' ~9 A6 Ahttp://v.youku.com/v_show/id_XMzExMDQwMjc2.html
+ V  b: Y( r" u' d' v  V   
; D! y; L% L$ o% t12   歌曲联唱《她来听我的演唱会》 Singing《She Came to My Concert》    - Jiyue Li
; B! T3 e# x4 ?9 J: G$ i$ \youtube:" w: N# ?' T" E. Q$ y: `
" Q" s$ X% I, z8 o1 T& R
http://www.youtube.com/watch?v=QG1eiAhJhTc
; b! E# D' T$ _; F8 o! N* Gyouku:  6 D! V7 H! M3 T) w( @+ J+ q
$ J' B4 T' S, G3 s7 F
http://v.youku.com/v_show/id_XMzExMDM4Mjc2.html
# c* N( H9 T3 r   
( ^) R) p  e  p. ^13   歌曲联唱《想你的365天》 Singing《Miss You in 365 Days》    - Han Jiang+ v3 \/ f' F7 J# p3 J
14   歌曲联唱《爱很简单》  Singing《Love is Simple》   - Zefan Huang
3 J5 V+ t- M3 j3 Eyoutube:
* J( d4 Y9 _( n5 ]! I* R9 h; B4 i- K! V' u$ b5 w+ o; |
http://www.youtube.com/watch?v=UaHD3UJbRfM
/ x9 V- H" V5 P+ H$ z1 B* xyouku:  
7 o8 n/ v- M: K" Q1 j$ d8 {1 ]1 Y$ I" b( {8 L
http://v.youku.com/v_show/id_XMzEwODcyNzIw.html
: H5 W1 o# a( \7 U$ E
, X8 ?% W  c: L" H9 q* u+ v6 `15   乐器合奏《卡农》  Instruments《Canon in D》 - Mengjie Yu, Fei Sun, Jiawen Li, Cheng Zhang,+ N1 [5 x8 n2 S* O+ y  s' x
youtube:7 r1 O+ h# E9 E! h
. T! x: T8 P; `+ X" v! ]7 |' R
http://www.youtube.com/watch?v=N8cHNcm3TTo" G$ P+ k+ I& g' i/ v4 m; n+ D
youku:  / u8 d  W% E+ d" A0 C# a

$ m* A- v; Z) r& e7 {) {' ], {. hhttp://v.youku.com/v_show/id_XMzEwMjI0NzU2.html8 p6 C3 b, O% V% O# H# _' [2 W

. b. ?# F& ~. t16   情歌对唱《让梦冬眠》 Chinese Pop Duet singing    - Thomas Weng, Yiqi Sun
) \7 ^' q/ N. K% p  {  q# Jyoutube:
0 T% S* W* [& u' E4 h1 l
" s6 {7 A- Z/ a6 O1 `/ Phttp://www.youtube.com/watch?v=QFVI0mlZhHE& P3 P9 K1 a" y. Z$ b2 F; @: f
youku:  % V% u$ C; C; X; m* h) u& t

: e: Z, f; \& Ohttp://v.youku.com/v_show/id_XMzEwNzE4NzMy.html" X7 f% n2 l' |6 [" f* I* w( A

; B) E+ o* y% `17   视频短片《新生老生》  Video Clip《Newcomers》    - shot by Vivian Huang, edited by Sun Fei
7 Z! G- b7 U7 |4 Z8 u- kyoutube:8 e, \" a7 R* W, ]4 F9 @1 j  x
) Q8 j1 c- i) \* ]
http://www.youtube.com/watch?v=q1klb5GztCk
0 a. o( w+ {5 z+ A6 ^6 B* W8 M5 v1 Y9 ~, j9 \4 V& a
18    舞台剧《爱的距离》  Stage Musical     - Ran Tao, Bo Lu, Qianzi Ling, Yang Yuan, Shaoxin Luan, Mengke Wang, Xiaoyige Wang, Bingjie Shen, Yuchen Xu, Jiashuo Liu, Xiaoshuang Pang, Jishen Li
6 p- }8 A/ X+ nyoutube:
9 x7 Z# x- k/ w& c
9 S8 {3 ^! s7 B4 n/ E4 G1 `% h- xhttp://www.youtube.com/watch?v=9RF9uQ9rFlo
1 r  v" ~8 J  w" p5 Dyouku:  
2 E  j+ t+ R# Z4 W9 S: m
/ ^; C5 T0 I" M! {6 hhttp://v.youku.com/v_show/id_XMzEwNzE2OTA0.html
/ I0 Z4 A9 }) N* f: s' D" e
多选投票: ( 最多可选 5 项 ), 共有 97 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2011-10-8 23:42:25 | 显示全部楼层
赞!都很好,选哪个呢。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-8 23:44:04 | 显示全部楼层
tarzon 发表于 2011-10-8 23:42
& B; U" k/ i; U4 ^, s, l赞!都很好,选哪个呢。。。
- ?8 c/ c1 u4 n7 l, l6 e
轩哥动作真快,马上就把沙发抢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-8 23:48:28 | 显示全部楼层
支持《爱很简单》和抖空竹!!XDDD
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-8 23:49:57 | 显示全部楼层
确实都很精彩啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-9 00:00:28 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-9 01:12:56 | 显示全部楼层
真的都好好啊!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-9 01:22:04 | 显示全部楼层
Amy 发表于 2011-10-9 01:12
+ F; c6 ^; G, K4 J$ n" I( D" f真的都好好啊!!!

9 u. `; s; j( x5 W
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-9 14:42:32 | 显示全部楼层
我不是麦霸 发表于 2011-10-9 07:22
. {" Q7 ]2 g" ?( ?2 \
你帅死了有没有
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-9 20:19:09 | 显示全部楼层
我昨天投的只能选3个~~ 今天就能选5个了!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2018-8-20 07:26 , Processed in 0.052088 second(s), 11 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表